Coachingstraject

Coachingstraject voor (ex-)werknemers

Doelgroep:

  1. Werknemers die dreigen arbeidsongeschikt te raken

  2. Werknemers die arbeidsongeschikt zijn en vastlopen in de re-integratie naar werk

  3. Cliënten met een WW/ WIA/ WGA/ WWB/ WAJONG uitkering

 

Inleiding:

Cliënten die dreigen arbeidsongeschikt te raken, of die te maken hebben met een tijd uitval in het eigen of passend werk, of langere tijd niet werken, hebben te maken met diverse belemmeringen. Enerzijds kunnen zij de nodige beperkingen hebben, maar anderzijds is meer van belang is hoe ze met deze beperkingen omgaan.

Als cliënten vervolgens toch met deze beperkende denkbeelden een re-integratietraject richting werk aangaan, kan het zijn dat dit traject voortijdig mislukt. De overtuigingen en denkbeelden zijn immers nog hetzelfde en werken belemmerend voor de re-integratie.
Van belang is dus om tevoren na te gaan wat de overtuigingen en denkbeelden zijn van de individuele cliënt hoe hij/zij met de beperkingen kan omgaan ? Wat is de individuele visie op zijn of haar toekomst? Waar zitten de knelpunten in het werkvermogen? Wat is er nodig om deze knelpunten in werkvermogen om te buigen naar mogelijkheden?

Synapsis biedt daarom diverse coaching trajecten aan om beperkingen in werkvermogen, overtuigingen en denkbeelden met de cliënt om te draaien naar helpende overtuigingen en mogelijkheden. Daarbij is het verschil met de re-integratie trajecten dat de cliënt leidend is in welke thema’s er worden besproken. Wat weerhoudt dat de cliënt verder komt? Waar heeft de cliënt het meeste last van? Wat is nodig om verder te komen en stappen te zetten richting de toekomst.

Er zijn verschillende trajecten die Synapsis op het gebied van coaching aanbiedt:

Wandelcoaching

Werkwijze: Als je loopt komt je hele lichaam in actie en kom je letterlijk in ‘beweging’. Ook gaan de ‘denkers’ door te bewegen heel gemakkelijk naar hun gevoel. En dat is mooi, want daar zit vaak de oplossing op het thema wat speelt bij de cliënt. Alle zintuigen worden gestimuleerd, waardoor op verschillende manieren bewustwording ontstaat. De natuurlijke symbolen en metaforen brengen inzicht en ondersteunen de woorden die de coach gebruikt. Heel vaak is zo’n natuurlijk beeld veel meer zeggend en zo betekenisvol, dat woorden niet meer nodig zijn. Daarbij werkt het buiten zijn en vooral in de natuur ontspannend, en geeft rust. Als iemand rust ervaart is het makkelijker om verbinding te maken met de brede horizon, waardoor er meer inzicht komt. Tijdens de coaching worden thema’s besproken die de cliënt weerhoudt om verder te komen en omgebogen naar het nemen van concrete stappen die haalbaar zijn.

Uitvoering en tijdsbeding: de wandelcoach van Synapsis maakt een afspraken met de cliënt voor 5 wandelsessies binnen een termijn van 8 weken. Aan het einde van het traject maakt de cliënt een verslag welke inzichten hij/zij heeft gekregen en welke nieuwe stappen hij/zij gaat zetten. De coach geeft daarbij nog feedback op het verslag en geeft aan of de cliënt al dan niet klaar is om een re-integratie traject aan te gaan. Na goedkeuring van dit verslag wordt het naar de opdrachtgever verstuurd.

Kosten: op offertebasis

Psychologische coaching

Werkwijze: Bij veel cliënten is er sprake van een langer durend verhoogd stressniveau. Er zijn beperkingen opgetreden in de oplossingsvaardigheden. Dit roept allerlei (emotionele) reacties op die de kans op herstel laten afnemen. Hierbij kunnen de mentale, fysieke en/of financiële ongemakken toenemen. Dan blijkt hulp uit de directe omgeving of enkel rust nemen onvoldoende voor herstel en werkhervatting. Het is dan helpend om professionele coaching aan te gaan, ook als er geen sprake is van een psychische stoornis in engere zin.
Zonder stoornis (een zogenaamde DSM classificatie) komt een cliënt niet voor vergoeding in aanmerking bij zijn eigen zorgverzekeraar. En bij beperkte financiële draagkracht wordt veelal afgezien van het zelf bekostigen van traject bij een psycholoog. Psychologische coaching kan de hulp bieden aan cliënten om zich adequate oplossingsstrategieën eigen te maken. Vanuit (h)erkenning van de eigen krachten en valkuilen kan een plan van aanpak gemaakt worden die leidt naar gezonde coping vaardigheden.

Uitvoering en tijdsbeding: de psycholoog verbonden aan Synapsis, maakt afspraken met de cliënt voor 5 sessies binnen een termijn van 8 weken op het kantoor te Nijmegen. De cliënt dient zelf zorg te dragen voor vervoer naar de praktijk.

Aan het einde van het traject heeft de cliënt een verslag gemaakt van de verworven inzichten en de daarop aansluitende haalbare doelen. De psycholoog geeft feedback op het verslag en geeft aan of de cliënt al dan niet klaar is om een re-integratie traject aan te gaan. Het traject kan als inventariserend traject worden beschouwd, waarin haalbare doelen zijn geformuleerd. Na goedkeuring van dit verslag wordt het naar de opdrachtgever gestuurd

Vervolgtraject psycholoog

Het kan zijn dat er nadere psychologische training en coaching kan plaats vinden. De training kan zich richten op het versterken van probleemoplossingsvaardigheden en communicatietraining.

Thema’s waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld:

  • Versterken van interpersoonlijke vaardigheden
  • Conflicthantering
  • Ontspanningstraining
  • Herkennen en erkennen van grenzen
  • omgang met boosheid

Kosten: op offertebasis

Wilt u meer informatie over onze trajecten, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.
Per mail: aanmelding@synapsis-advies.nl

Of telefonisch: Chris Scholte , arbeidsdeskundige en herstelcoach: 06-21711340