Letselschade begeleiding

Letselschade begeleiding

Arbeidsdeskundige begeleiding en/of herstelcoaching van letselschade-slachtoffers

Wanneer een slachtoffer (betrokkene) te maken krijgt met letselschade kan de belangenbehartiger, de aansprakelijke verzekeraar of de betrokkene contact met onze arbeidsdeskundige/herstelcoach of re-integratiecoach opnemen.

Wij begeleiden letselschade-slachtoffers

Voor de betrokkene/ slachtoffer is een letselschadetraject een traject waarbij veel gebeurd. Verlies aan vermogens, verlies aan werk en ander leed. Het is voor een betrokkene een emotionele fase in het verwerkingsproces omdat hij of zij wordt geconfronteerd met zijn of haar beperkingen. De arbeidsdeskundige of reintegratiecoach probeert op een coachende wijze samen met de betrokkene overzicht te verkrijgen in dit proces en het vizier weer te richten op nieuwe kansen en mogelijkheden die de toekomst te bieden heeft. Onze begeleiders in de letselschade hebben allen een (herstel-)coach opleiding gevolgd, om naast inhoudelijke zaken, ook de warme menselijkheid in de begeleiding te kunnen bieden.

 

Synapsis biedt de volgend diensten in de letselschade:

1. Herstelgerichte letselschadebegeleiding:

Deze begeleiding wordt veelal in een vrij vroeg stadium na het ongeval ingezet: na ongeveer 3 maanden door een opgeleide (herstel-)coach die uitgebreid bekend is met de letselschaderegeling.

Bij de herstelgerichte letselschadebegeleiding gaan we ervan uit dat elk persoon zelf oplossingen kan bedenken hoe hij/zij kan werken aan het leveren van bijdragen aan het herstel en zich beter kan gaan voelen. Het herstelgerichte letselschade begeleidingstraject is bedoeld om betrokkene te helpen dit vermogen optimaal te benutten. Samen kijken we naar activiteiten waar betrokkene behoefte aan heeft en waar betrokkene denkt concreet mee te gaan herstellen en de kwaliteit van leven te verhogen. Wat betrokkene zelf wil, is leidend. Dit wordt verwoord in door de betrokkene zelf verwoorde herstelplan. Dit herstelplan wordt voorgelegd aan de verzekeraar, voor akkoord voor uitvoering.

Het unieke van deze begeleiding is, dat ook door de arbeidsdeskundige/ herstelcoach of reintegratiecoach wordt gekeken om betrokkene zoveel mogelijk te laten terugkeren naar oorspronkelijk opleidings- of werkvermogen in de huidige situatie (met beperkingen).
Hierin wordt dan ook pro-actieve begeleiding of acties in ondernomen in overleg met de betrokkene.
Je kunt zeggen dat dit een combinatie is van herstelcoaching en reintegratiebegeleiding.
Het traject is echter niet geheel vrijblijvend: Het door betrokkene zelf opgestelde activiteiten in het herstelplan dient wel het juiste hersteleffect te hebben. Betrokkene dient zich wel te houden aan de afspraken die betrokkene zelf heeft gemaakt bij het stappenplan.
Het herstelplan wordt door de verzekeraar, met goedkeuring van de belangenbehartiger, aangeboden. Dit met als doel dat betrokkene begeleiding te kunnen bieden waardoor ze zich beter kunnen gaan voelen en zin hebben in de toekomst. “Minder beren op de weg”, zoals een betrokkene dat aan ons heeft verwoord.

Wij helpen bijvoorbeeld veel jongeren die door het ongeval vast gelopen zijn in hun studie, of de studie, in al dan niet aangepaste vorm weer op te pakken. Of door samen te oriënteren of een andere opleiding beter passend is.

2. Reintegratiebegeleiding in de letselschade

Re-integratiebegeleiding: de arbeidsdeskundige en de reintegratiecoach spelen een belangrijke rol bij de hervatting van arbeid.
Bij begeleiding bij de werkhervatting wordt gekeken of dit op de oude werkplek kan, of door deze aan te passen op de beperkingen. Dit gaat veelal in overleg met de huidige en/of vorige werkgever. Indien dit niet lukt zal er een oriëntatie dienen plaats te vinden op ander werk bij een andere werkgever. Het doel is om iemand zoveel mogelijk op zijn/haar eigen loonniveau te kunnen terug brengen. Voor velen in werk een zinvolle besteding van tijd en geeft de eigenwaarde terug. Hierbij neemt de reintegratiecoach een belangrijke rol in, deze heeft veel kennis en ervaring in het vinden en plaatsen van ander werk.
In een aantal gevallen zal echter gezocht moeten worden naar alternatieve of meer passende arbeid bij een andere werkgever. In overleg met de betrokkene worden wensen en mogelijkheden geïnventariseerd, waarbij ook de benodigde scholing, training en werkplaatsaanpassingen in kaart worden gebracht. Het komt veel voor dat er de belastbaarheid van de betrokkene wordt getoetst in een zogenaamd werkervaringsplek (een soort stage). Daarna is er werkervaring opgedaan en kan er ondersteuning worden geboden door de solliciteren naar passend werk, veelal met succes! Wel wordt er van de betrokkene een goede medewerking en eigen inzet verwacht, het gaat immers om de toekomst van betrokkene zelf.
Procedures bij het UWV of andere reintegratiediensten vanuit de werkgever, rondom ziektewetuitkering of het aanvragen van een beoordeling van WIA rechten zijn bij ons vertrouwd en bekend. Wij kunnen betrokkene wegwijs maken in deze procedures en begeleiden, voorbereiden, en zelfs meegaan bij beoordelingen van het UWV.

3. Arbeidsdeskundige letselschadebegeleiding

Het kan ook zijn dat er een specifieke vraag wordt gesteld aan de arbeidsdeskundige in de letselschade wordt gesteld;

  1. Het vaststellen van mate van arbeidsongeschiktheid: kan iemand tijdelijk of duurzaam het eigen werk nog verrichten? Wat is het verlies aan inkomen en welke stappen zijn er nodig om tot loonvormende arbeid te komen?
  2. Het beoordelen van resterend arbeidsvermogen: wij denken in kansen, wat kan iemand nog met zijn huidige beperkingen?
  3. Re-integratiebegeleiding: de arbeidsdeskundige speelt een belangrijke rol bij de hervatting van arbeid. Soms lukt dit op de oude werkplek, door deze aan te passen op de beperkingen. Dit gaat veelal in overleg met de huidige en/of vorige werkgever.
  4. De mate van zelfwerkzaamheid in huis vaststellen: inventarisatie van de mate van nodige hulp aan huis (aanpassingen aan het huis, huishoudelijke hulp) na het ongeval.
  5. De financiële economische consequenties van letselschade , de zogenaamde “Would Be” onderzoeken.
  6. Het berekenen van het loonverlies in passend werk: dit gebeurd veelal als iemand minder dan 35% van zijn verdienvermogen heeft verloren, maar er wel een aansprakelijkheidskwestie geld.

Vanuit een WIA-hiaat verzekering of bij letselschaderegeling. Hiervoor wordt een loonwaarde onderzoek ingezet door een specifiek geschoolde loonwaarde expert.

Werkwijze van onze begeleiding

Bij een intakegesprek bij de betrokkene thuis, al dan niet met de belangenbehartiger, wordt de eerste stap gezet om een vertrouwensband op te bouwen met de cliënt. Wij vinden het erg belangrijk dat er een klik is tussen betrokkene en degenen die hen gaat begeleiden! Dit is namelijk de basis om goed te kunnen werken met elkaar. Aan de hand van het gesprek wordt een helder en duidelijk intakerapport opgesteld met een plan van aanpak. Dit rapport wordt altijd eerst in concept voorgelegd aan betrokkene (inzage- en correctierecht), en vervolgens voorgelegd aan partijen.

Goede communicatie

Wij vinden korte lijnen met alle betrokkenen en partijen heel belangrijk. Pas bij een akkoord van betrokkene, en daarbij alle relevante partijen betreffende het plan van aanpak wordt hier uitvoering aangegeven. Ook wordt regelmatig contact gezocht om te overleggen.
Afhankelijk van de mate van zelfstandigheid van de cliënt, is er regelmatig contact met de betrokkene op een coachende wijze. Sommige betrokkenen kunnen op afstand prima worden geholpen, anderen hebben meer praktische ondersteuning nodig, zoals het begeleiden bij een bezoek naar instanties, zoals het UWV. Wij blijven bij regelmatig toetsen bij de betrokkene of hij of zij nog blij is met onze begeleiding, zo niet, wordt dat besproken en bijgesteld.

We streven er naar regelmatige, heldere rapportages op te leveren met concrete resultaten. Gemiddeld wordt er eens in de 4 à 6 weken gerapporteerd, of volgens afspraken met de opdrachtgever.
Soms worden andere professionals ingezet, zoals bij een psychologisch beroepenonderzoek. Dit wordt altijd vooraf afgestemd met partijen.

Er spelen vaak verschillende belangen rondom een letselschadeprocedure. De arbeidsdeskundigen en re-integratiecoachesvan Synapsis hebben hierin een onafhankelijke rol.

De betrokkene, de belangenbehartiger en de aansprakelijke partij worden altijd gelijktijdig op de hoogte gebracht van de beoordelingen en adviezen van de arbeidsdeskundige en re-integratiecoach.