WGA uitkeringen

Schadelastbeheersing bij WGA

De WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is dus bedoeld voor mensen die gedeeltelijk wel arbeidsgeschikt zijn en gedeeltelijk niet. Het betreffen de ex-werknemers die een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen (WGA) van het UWV of door u als werkgever die gekozen heeft om Eigenrisicodrager te zijn.

U als werkgever draait in beide gevallen op voor de kosten van WGA-instroom gedurende 10 jaar. De instroom van volledig arbeidsongeschikten zorgt voor de hoogste lasten, waarvan het UWV heeft gezegd dat dit 75% van de huidige WGA-populatie is. Kortom, als werkgever heeft u er baat bij om middels een dossieronderzoek een arbeidsdeskundig advies te laten uitvoeren. Immers, als iemand vervroegd uit een uitkeringssituatie als de WGA kan scheelt het u, als werkgever, veel kosten.

Werkwijze:

Dossieronderzoek door de casemanager

De casemanager neemt contact met u op om het eerste dossieronderzoek te verrichten. Zij kijkt naar de haalbaarheid van kostenreductie van het dossier.

Arbeidsdeskundig advies en begeleiding

Vervolgens legt de Arbeidsdeskundige van Synapsis een huisbezoek af bij de (ex-)werknemer, degene die de WGA-uitkering ontvangt. Op basis van een goed gesprek, waarbij de mogelijkheden, belemmeringen en motivatie centraal staan, wordt er een advies gegeven om re-integratie-activiteiten op te gaan starten. Hiervoor wordt een Plan van Aanpak opgesteld.

Indien de werkgever akkoord gaat, kan er vervolgens begeleiding worden geboden om uitvoering te geven aan dit plan van aanpak. Hiervoor wordt op maat een offerte opgesteld en een analyse van kosten/ baten. Door de juiste begeleiding kan er wellicht een (gedeeltelijke) werkhervatting plaats vinden. Daarna vraagt de casemanager een herbeoordeling aan bij het UWV kan de WGA-uitkering (gedeeltelijk) worden afgebouwd. Hoewel de werkgever in eerste instantie dient te investeren in de re-integratieactiviteiten, is er sprake van een aanzienlijke schadelastbeheersing voor de werkgever. De casemanager kan u dit voorrekenen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Synapsis.


Ga direct naar:

Traject 'Werkfit Light’

Voor begeleiding van cliënten met een WGA uitkering hebben wij een verkort traject ontwikkeld: 'Werkfit Light'.

Werkwijze:

De inzet van persoonlijke coaching met als doel cliënten voor te bereiden om zelfstandig de arbeidsmarkt te gaan benaderen.

Het volgen en activeren van betrokkene in het nemen van stappen in een toekomstige werksituatie:

  • Het in kaart brengen van realistische kansen op loonvormende arbeid met betrekking de beperkingen en haalbaarheid,
  • Het (arbeidsdeskundig) duiden van passende arbeid versus haalbaarheid en interesse van betrokkene;
  • Het bespreken van eventuele belemmeringen en coachen hoe deze te beperken, motivatie versterken;
  • Werken aan punten waar betrokkene meer eigen regie kan krijgen;
  • Versterken sollicitatievaardigheden: CV, motivatiebrief, linkedin, netwerken;
  • Zoektocht naar een eventuele (verkorte) opleiding om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Resultaat:

  • Betrokkene heeft handvatten om zelfstandig en actief te solliciteren naar haalbare functies in de arbeidsmarkt;
  • Rapport met adviezen om het einddoel te behalen, het behalen van loonvormende arbeid en uiteindelijke schadelastbeperking”.